• Monitoring plinova u kvalitetu zraka: SO2, NO, NO2, O3 i CO,
  • Monitoring čvrstih čestica – prašine u kvalitetu zraka: PM10 i PM2,5,
  • Monitoring teških metala iz čvrstih čestica – prašine PM10,
  • Specifični parametri u kvalitetu zraka: PAH, benzen, NH3, H2S, HCl, HF i čađ,
  • Monitoring taložnih materija u zraku,
  • Meteorološki parametri: temperatura, brzina vjetra, smjer vjetra, relativna vlažnost, barometarski pritisak, padavine.