• Izrada Elaborata o uređenju gradilišta sa primjenjenim mjerama zaštite od požara,
 • Izrada Elaborata zaštite od požara na tehničku dokumentaciju,
 • Izrada Elaborata zaštite od požara na izvedeno stanje,
 • Izrada Idejnog projekta zaštite od požara,
 • Izrada Glavnog projekta zaštite od požara,
 • Izrada Revizije glavnog projekta zaštite od požara,
 • Izrada Elaborata o eksplozivnim zonama opasnosti uskladištenih eksplozivnih medija
 • Izrada Elaborata o pogodnosti lokacije za smještaj rezervoara ili skladišta opasnih materija,
 • Izrada Procjene ugroženosti od požara kantona, općina, odnosno grada i pravnih lica,
 • Izrada Plana zaštite od požara kantona, općina, odnosno grada i pravnih lica,
 • Ažuriranje Procjene ugroženosti od požara kantona, općina, odnosno grada i pravnih lica,
 • Ažuriranje Plana zaštite od požara kantona, općina, odnosno grada i pravnih lica,
 • Izrada Plana evakuacije,
 • Izrada Stručne ocjene o primjenjenim mjerama zaštite od požara na tehničku dokumentaciju,
 • Izrada Stručne ocjene o primjenjenim mjerama zaštite od požara na izvedeno stanje,
 • Izrada analiza i Stručnih mišljenja sa aspekta zaštite od požara