• Izrada Studija za izdavanje predhodne vodne saglasnosti,
 • Izrada Glavnog projekta za ishodovanje vodne saglasnosti,
 • Izrada Projekta izvedenog stanja sistema sakupljanja, tretmana i ispuštanja otpadnih voda za produženje vodne dozvole,
 • Idejno rješenje vodovodne mreže,
 • Idejno rješenje kanalizacione mreže,
 • Idejni projekat vodovodne mreže za ishodovanje urbanističke dozvole,
 • Idejni projekat kanalizacione mreže za ishodovanje urbanističke dozvole,
 • Glavni projekat vodovodne mreže za ishodovanje građevinske dozvole,
 • Glavni projekat kanalizacione mreže za ishodovanje građevinske dozvole,
 • Izrada Idejnog i Glavnog projekta hidrantske mreže,
 • Izrada revizije glavnog projekta u sklopu ishodovanja vodne saglasnosti pokrivenu Rješenjem FMPVŠ na osnovu koje se izdaju vodni akti ili aktivnosti propisane u grupi A člana 4. Pravilnika.,
 • Izrada revizije Glavnih projekata vodovoda i kanalizacije,
 • Izrada tehničkih elaborata optimizacije i stepena funkcionalnosti uređaja za tretman otpadnih voda,
 • Izrada Idejnih rješenja postrojenja za tretman otpadnih voda,
 • Izrada Idejnog projekta postrojenja za tretman tehnoloških otpadnih voda,
 • Izrada Glavnog projekta postrojenja za tretman otpadnih voda,
 • Izrada Elaborata o određivanju ekološki prihvatljivog protoka (određivanje biološkog minimuma)
 • Izrada Elaborata zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera izvorišta pitke vode za potrebe vodosnadbjevanja stanovništva,
 • Izrada Elaborata o određivanju dopiranja linije plavnog talasa 1/100,,
 • Izrada Operativnog plana u slučaju incidentnih zagađenja,
 • Izrada Općeg akta o održavanju, korištenju, osmatranju i postupanju u slučaju kvara ili havarije za vodne objekte,
 • Izrada Stručnog nadzora nad izvođenjem kanalizacione i vodovodne mreže