• obuka i provjera znanja uposlenika iz oblasti zaštite od požara,
 • izrada programa osposobljavanja radnika iz oblasti zaštite od požara,
 • obuka i provjera znanja uposlenika za rukovanje lako zapaljivim tečnostima i gasovima,
 • izrada programa obuke radnika koji rukuju lako zapaljivim tečnostima i gasovima,
 • izrada internih akata iz oblasti zaštite od požara,
 • pregled i ispitivanje električnih instalacija,
 • pregled i ispitivanje električnih instalacija sa aspekta zaštite od statičkog elektriciteta,
 • pregled i ispitivanje panic rasvjete,
 • pregled i ispitivanje uređaja i instalacija u EX izvedbi,
 • pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija,
 • pregled i ispitivanje vatrodojave,
 • pregled i ispitivanje hidranata,
 • periodični pregled i servisiranje protivpožarnih aparata,
 • izrada programa mjera zaštite od požara,
 • savjetovanje i pomoć u vezi sa primjenom mjera zaštite od požara.