• Izrada Elaborata o uređenju gradilišta sa primjenjenim mjerama zaštite na radu,
  • Izrada Elaborata zaštita na radu na tehničku dokumenaciju,
  • Izrada Elaborata zaštite na radu na izvedeno stanje objekta,
  • Izrada Stručne ocjene o primjenenim mjerama zaštite na radu na tehničku dokumentaciju,
  • Izrada Stručne ocjene o primjenjenim mjerama zaštite na radu na izvedeno stanje,
  • Izrada analiza i Stručnog mišljenja sa aspekta zaštite na radu