• Procjena rizika na radnim mjestima i mjestima rada,
 • Periodični pregled i ispitivanje fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama,
 • Periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu,
 • Osposobljavanje radnika za siguran rad,
 • Izrada stručnog nalaza koji se pribavlja u postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom,
 • Izrada programa osposobljavanja radnika iz oblasti zaštite na radu,
 • Izrada programa mjera zaštite na radu,
 • Izrada internih akata iz oblasti zaštite na radu,
 • Pregled, servisiranje i baždarenje ventila sigurnosti,
 • Ultrazvučna kontrola posuda pod pritiskom,
 • Ispitivanje posuda na hladni vodeni pritisak,
 • Kontrolni proračun posuda pod pritiskom,
 • Savjetovanje i pomoć u vezi sa primjenom mjera zaštite na radu