Zaštita na radu po novom zakonu

Poštovani poslovni partneri,
Kao što ste već i upoznati u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2020. i 2021.godini, učinjene su značajne promjene u zakonskoj i podzakonskoj regulativi iz oblasti zaštite na radu. Naime, stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti na radu, te su doneseni i pripadajući Pravilnici iz ove oblasti. Napomene radi, Zakon je objavljen u Službenim novinama FBiH pod brojem: 79/20 dana 30.10.2020. godine (u daljnjem tekstu: „Zakon“) i stupio je na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama FBIH, dok su pripadajući Pravilnici iz ove oblasti objavljeni u martu 2021. godine ( Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacija za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu broj: 23/21 od 24.03.2021. godine – stupio na snagu 25.03.2021. godine, Pravilnik o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu, broj: 23/21 od 24.03.2021. godine – stupio na snagu 25.03.2021. godine, Pravila o procjeni rizika, broj: 23/21 od 24.03.2021. godine – stupio na snagu 25.03.2021. godine, Pravilnik o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom, broj: 24/21 od 26.03.2021. godine – stupio na snagu 27.03.2021. godine, Pravilnik o načinu i uslovima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca, broj: 24/21 od 30.04.2021. godine – stupio na snagu 01.05.2021. godine ) (u daljnjem tekstu: „Pravilnici“). Zakon i Pravilnike, ukoliko već niste, možete pronaći na oficijelnoj stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na sljedećim linkovima: (https://fmrsp.gov.ba/?page_id=4310 i https://fmrsp.gov.ba/?page_id=4682 ).

Novi Zakon je rađen po uzoru na moderne zakone iz ove oblasti u drugim zemljama, te je usklađen i sa odgovarajućim međunarodnim dokumentima, odnosno konvencijama Međunarodne organizacije rada i propisima Europske unije. Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u vezi sa provođenjem i poboljšanjem sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu, kao i opća načela prevencije, te sistem pravila sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, čijom primjenom se postiže sprječavanje povreda na radu, profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi sa radom, kao i zaštita radne okoline, te druga pitanja u vezi sa sigurnošću i zaštitom zdravlja na radu.

Najveća prednost novog Zakona je njegov „proaktivni pristup“ kroz upravljanje rizicima (identifikacija opasnosti, ocjena rizika, upravljanje rizicima), gdje se po prvi put u zakon o zaštiti na radu FBiH uvodi proces upravljanja rizicima, koji se u EU zakonodavstvu koristi već dugi niz godina. Opasnost je stalna kategorija, međutim pravilno i efikasno identificiranje, ocjena i upravljanje rizicima pruža sigurnija i zdravija radna mjesta. Potrebno je istaći da je novi zakon o zaštiti na radu u cjelosti kompatibilan „usaglašen“ sa zahtjevima međunarodnog standarda BAS ISO 45001:2019 Sistemi upravljanja zdravljem i bezbjednošću na radu – Zahtjevi s uputstvom za koristenje (IDT. ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use).

U skladu sa članom 22. i 23. Zakona, kao novina u regulativi zaštite na radu, svi poslodavci su obavezni da izrade Akt o procjeni rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini, te da za svako radno mjesto utvrde poslove sa (eventualno) povećanim rizikom. Akt o procjeni rizika mogu izrađivati isključivo ovlaštene organizacije koje imaju ovlaštenje izdato od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za vršenje ovih poslova.

Ovim putem Vas obavještavamo da je TQM d.o.o. Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju Lukavac uspješno prošao ocjenu zahtjeva od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, te u cjelosti ispunio zahtjeve koji se odnose na obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu kao i Pravilnika iz ove oblasti, te je od 21.06.2021.godine ovlašten za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu i to:
Izrada Akta o procjeni rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini,
Periodični pregledi i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama,
Periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu,
Osposobljavanje radnika za siguran rad,
Izrada stručnog nalaza koji se pribavlja u postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom.
TQM d.o.o. Institut za kvalitet, standardizaciju i ekologiju Lukavac se kao ovlaštena organizacija, stavlja na raspolaganje svim poslodavcima koji žele da stvore sigurna i zdrava radna mjesta, organizuju rad i radni proces, te osiguraju preventivne mjere radi zaštite života i zdravlja radnika.

Svoje interesovanje za našim uslugama mogu iskazati putem e-maila zastita@tqm.ba ili info@tqm.ba ili nermin.alic@tqm.ba , putem telefona 035/553-999 ili 035/554-444 ili 035/554-445, putem mobitela 061/560-878 Nermin Alić ili 061/865-119 Emina Hodžić.